Att sätta Kristus först och finna sin lycka i Honom

Efter vår förra post om kvinnan som virgo, jungfru, fick vi ett mail där en kvinnlig läsare med viss skämtsamhet och ironi ifrågasatte vårt påstående att ”människan är skapad för Gud och finner sin lycka bara i Honom”. Vi skulle därför vilja förklara denna utsaga lite bättre, och också försöka beskriva hur viktigt det är för en kvinna att hon i sitt eget liv sätter Gud först, sätter Kristus först, oavsett om hon är gift eller ogift.

S:t Thomas av Aquino definierar människans yttersta lycka, det som gör henne helt och hållet lycklig, som något gott som är högre än människan själv och i vilket människan kan finna sin fullkomning. S:t Thomas förklarar att detta högre goda inte kan utgöras av ägodelar och rikedomar eftersom sådana är av lägre värde än människan och inte räcker till för att tillförsäkra människan hennes välfärd och fullkomning. Det högre goda består inte heller av högt anseende eftersom ett sådant inte är något som fullkomnar människan utan något som förutsätter en redan befintlig fullkomning, förutsatt alltså att det inte är fråga om ett falskt anseende som i så fall är helt utan värde. Samma sak gäller för ryktbarhet och berömmelse som inte är av något värde alls om de inte har förtjänats på ett riktigt sätt och som ofta bara uppkommer på grund av människors dårskap och dåliga omdöme.

Inte heller består människans högre goda av hälsa eller fysisk skönhet eftersom dessa ting är alltför instabila och dessutom bara har att göra med människans yttre fullkomning, inte med fullkomnandet av hennes själ. Människans högre goda kan inte heller utgöras av kroppsliga njutningar eftersom sådana är av ringa värde jämfört med de högre njutningar som tillkommer människans själ. Eftersom det viktigaste hos människan är hennes själ, måste också hennes yttersta lycka, det goda som är högre än hon själv, ha med själen att göra.

Det enda goda som är högre än människan, och som kan skänka henne den fullkomning som hon är skapad till, är Gud, Han som har skapat henne, Han som själv är det högsta Goda. När människans själ finner Gud som Han är i sig själv finner hon också den fullständiga lyckan och allt som hon behöver för sin fullkomning till kropp och själ. Det är Gud som är ursprunget till allt det goda som ger oss lycka på jorden, och när vi en gång finner Honom själv såsom Han verkligen är kommer vi därför att få uppleva en oändligt högre grad av lycka än något vi tidigare har varit med om. Vad intet öga har sett och intet öra har hört och ingen människas hjärta har kunnat ana, det har Gud berett åt dem som älskar honom (1 Kor. 2:9).

Både mannen och kvinnan är alltså skapade för Gud, både i detta liv och i det kommande. Men som vi tidigare har varit inne på (se t.ex. posten Kvinnan som hjälpare) är kvinnan på ett särskilt sätt skapad för att älska och hjälpa någon annan. För att kunna vara lycklig måste en kvinna ha någon som hon kan älska. Det innebär att lyckan är omöjlig att finna om hennes högsta livsmål är att göra en yrkesmässig karriär. Många karriärkvinnor kämpar för att gå emot sin natur och låtsas som om de kan bli lyckliga genom att vara opersonliga och resultatinriktade i en strävan efter yrkesmässig framgång och materiella ting. Men det finns inte i den kvinnliga naturen att hon någonsin skulle kunna ge sin totala hängivenhet till något sådant som ett aktiebolag eller en statlig myndighet. Hela hennes natur kräver att en personlig kärlek är inblandad.

Men lösningen för en ogift kvinna kan då aldrig vara att försöka fylla sitt behov av kärlek genom en tillfällig, ytlig förbindelse. Lösningen kan inte heller vara att i missriktad hängivenhet skänka sitt hjärta till en man som inte tar hennes kärlek på allvar, inte återgäldar den, utan i stället använder sig av den för att utnyttja henne. Det enda den ogifta kvinnan kan göra för att finna lyckan är att vända sig till Kristus med hela sin hängivenhet och kärlek, att göra Honom till medelpunkten i sitt liv och låta kärleken till Honom avgöra vad hon ska fylla det med. Bara om hon närmar sig Kristus och sätter Honom först kommer hennes känslor av frustration, tomhet, ensamhet och olycka att börja försvinna och hon kan börja leva i enlighet med sin verkliga natur.

Men även en gift kvinna måste ha någon som hon kan älska med en oändlig kärlek, älska som sitt högsta Goda. Om den gifta kvinnan inte sätter Kristus på denna plats kommer resultatet att bli att hon i stället börjar älska sin man som om han vore en gud, som om mannen vore hennes slutliga mål. En sådan oordnad kärlek till en man kan uppkomma som en följd av kvinnans inneboende behov av att älska och ge sig själv fullständigt till någon, men om hon älskar sin man på det sättet riskerar hennes kärlek att sluta i en katastrof. Hela hennes lycka kommer då att bli avhängig av mannen, trots att denne bara är en vanlig människa med vanliga fel och brister. Hon riskerar då att underordna sig mannen på ett felaktigt sätt så att hon i stället för att hämta sina moralnormer från Gud börjar anse att det goda är lika med det som behagar hennes man. Hon börjar förvänta sig mera av sin man när det gäller hans tid, uppmärksamhet och förståelse än han någonsin har förmåga att ge. Detta kommer i sin tur att leda till svåra, uppslitande konflikter utan slut eller också till att kvinnan plötsligt upptäcker att hennes ”gud” inte håller måttet och att hon därför blir desillusionerad och förlorar kärleken till sin man. Bara om den gifta kvinnan sätter kärleken till Kristus först kan hennes kärlek till mannen bli välordnad så att både hon själv och hennes man kan bli lyckliga.

Vare sig hon är gift eller ogift har alltså kvinnan ett naturligt, inneboende behov av att hitta någon som hon kan älska som sitt högsta Goda. Det finns bara en person som kan uppfylla kraven på en sådan kärlek och det är Kristus. Hela kvinnans övriga kärlek måste utgå från och underordnas hennes kärlek till Honom. Om hennes nuvarande kärlek är oordnad är hennes enda utväg att helhjärtat vända om till Kristus och börja sätta kärleken till Honom först. Då kan också hennes mänskliga relationer och hela hennes livssituation i övrigt ställas till rätta.