Inledning

Biskopligt förord
De viktigaste bönerna
Det latinska kyrkospråkets vanligaste ord och uttryck
 
 

Biskopligt förord

TILL FÖRSTA UPPLAGAN.

Den katolska Kyrkan, vilken Gud har stiftat och tillsatt som förmedlarinna av sin egen sanning och i vilken Kristus alltjämt fortlever och skall fortleva intill tidens slut, lägger med sin moderliga välsignelse denna bok i händerna på envar, som ärligt och allvarligt vill lära känna hennes läror. I denna bok finner varje sanningssökande själ i kort sammanfattning alla de tröstefulla läror, som vår heliga katolska Kyrka av Gud själv fått i uppdrag att förkunna för människorna.

Jag hälsar och välsignar Eder alla I kära barn, som skolen taga denna katekes i Edra händer för att därur inhämta grunderna till vår heliga religion. Skatten den högt, älsken den, läsen flitigt däri och läggen väl på hjärtat de lärdomar, I mottagen av Edra prästerliga religionslärare, som med Kyrkans fullmakt utlägga och förklara för Eder dess innehåll.

Ingen annan av Edra skolböcker är så värdefull och oumbärlig som denna lilla bok. Den lär Eder de mest upphöjda och nödvändiga sanningar, som Gud har uppenbarat, den visar Eder vägen till Eder sanna och varaktiga lycka, till den eviga saligheten i himmelen.

Men icke blott till barnen, utan även till de vuxna bringar denna bok välsignelse, ljus från himmelen och högsta visdom – kunskap om det enda nödvändiga.

Måtte den för alla, som läsa den och som lägga dess lärdomar på hjärtat, bliva en livets bok, en vägledare på den jordiska pilgrimsfärden, så att de alltid må finna och följa den rätta vägen, den väg, som för dem till evigt liv vid Guds hjärta.

Bevaren katekesens ord i Edra hjärtan liksom Maria, Guds Moder, bevarade Jesu, Guds Sons, ord i sitt hjärta. (Luk. 2:51.) Då skolen I icke vandra i mörkret utan hava livets ljus. (Joh. 8:12.)

”Saliga äro de, som höra Guds ord och bevara det.” (Luk. 11:28)
 
 
TILL TREDJE UPPLAGAN.

Måtte denna vår katolska katekes även i sin nya upplaga bliva en älsklingsbok för både små och stora, barn och vuxna, och vara dem en vägledning i det viktigaste av allt i vårt liv: att lära känna och älska Gud, trofast tjäna honom och så efter ett liv i Guds frid komma till himmelen.

Vid Kyrkans hand – till vårt fädernesland!

Stockholm Dyra Vårfrudagen 1946.

+ Johannes Erik Müller,
Apostolisk Vikarie.
 
 

De viktigaste bönerna

(Här endast texternas ordalydelse, förklaringar givas i katekesen.)

Det heliga korstecknet.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Herrens bön.
Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Ängelns hälsning.
Hell dig, Maria, full av nåd! Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Den apostoliska trosbekännelsen.
Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, vilken blev avlad av den Helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven; nedsteg till dödsriket, uppstod på tredje dagen igen ifrån de döda, uppfor till himmelen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, därifrån han skall igenkomma till att döma de levande och de döda. Jag tror på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

De sju stycken, som var och en måste veta och tro.
1) Att det är en Gud i tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande;
2) att Gud har skapat allt;
3) att Gud uppehåller och styr allt;
4) att människans själ är odödlig;
5) att den andra personen i gudomen för vår skull blev människa och dog på korset;
6) att utan Guds nåd ingen kan varda salig;
7) att Gud skall hålla dom över allting.

Lovprisningen.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, som det var i begynnelsen så nu och alltid och i all evighet! Amen.

Tro, hopp och kärlek.
(Kortare form för utanläsning se frågorna 101, 107 och 111 i katekesen.)

Min Herre och Gud, jag tror på dig! Jag tror fullt och fast av hela mitt hjärta allt, vad du har uppenbarat och genom din heliga, katolska Kyrka lär oss att tro, emedan du, den eviga sanningen har uppenbarat det, du, som varken kan bedragas eller bedraga. I denna tro vill jag leva och dö. Föröka, o Gud, min tro! Amen.

Min Herre och Gud, jag hoppas på dig! För Jesu Kristi förtjänsters skull hoppas jag av din oändliga barmhärtighet få mina synders förlåtelse, din nåd och det eviga livet. Jag hoppas allt detta med fast förtröstan, emedan du, den allsmäktige, barmhärtige och trofaste Guden, har lovat mig det. I detta hopp vill jag leva och dö. Styrk, o Gud, mitt hopp! Amen.

Min Herre och Gud, jag älskar dig! Jag vill älska dig av hela mitt hjärta och över allting, emedan du har älskat mig först och bevisat mig så mycken godhet såväl till kropp som själ; men framför allt älskar jag dig, emedan du är min bäste Fader och det högsta, fullkomligaste goda, som är all kärlek värd. Av kärlek till dig vill jag även älska min nästa, vän eller ovän, såsom mig själv. I denna kärlek vill jag leva och dö. Upptänd, o Gud, min kärlek till dig. Amen.

Ånger och föresats.
Min Herre och Gud! Jag ångrar av hela mitt hjärta alla mina synder, emedan jag därigenom gjort mig skyldig till ditt rättvisa straff både i denna och i den tillkommande världen; men framför allt ångrar jag dem, emedan jag genom mina synder har förolämpat dig, min bäste Fader och störste välgörare, det högsta fullkomligaste goda, som är all kärlek värd. Jag avskyr alla mina synder och fattar den uppriktiga föresatsen att bättra mitt liv och icke mera synda. Giv mig, o Gud, din nåd därtill! Amen.

Den goda meningen.
Min Herre och Gud! I Jesu namn offrar jag åt dig alla mina krafter, mitt förstånd, min vilja och mitt hjärta. Jag tillägnar dig alla mina tankar, ord och gärningar, hela mitt liv! Må allt, vad jag gör, ävensom allt, vad jag kan komma att lida, lända till din ära och mitt eviga bästa, genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Morgonbön.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.
Min Herre och Gud, jag tillbeder dig! Jag tackar dig för alla välgärningar, som jag av din hand mottagit, framför allt för att du i natt så huldrikt beskyddat mig och givit mig sömn och vila.
Himmelske Fader! Din godhet har givit mig denna nya dag; jag vill använda den efter din heliga vilja.
(Tänk nu ett ögonblick över, vad du under dagens lopp framför allt har att göra eller att akta dig för; bed så ”den goda meningen”.)
Välsigna mig, o Herre, till kropp och själ, giv mig insikt och kraft till att kunna uppfylla alla mina plikter, bevara mig denna dag för synd och för allt ont och låt mig bliva till hjälp och uppbyggelse för min nästa.
Välsigna likaledes alla mina kära, alla dem, som jag står i tacksamhetsskuld till, och alla människor, särskilt dem, som i denna morgonstund anropa din hjälp.
(Fader vår…Hell dig, Maria…Guds ängel…)
Må den allsmäktige Gudens välsignelse + Faderns och Sonens och den Helige Andes komma över oss och förbliva alltid hos oss. Amen.

Aftonbön.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.
Nu, då dagen är slut, vänder jag åter min själ till dig, o Herre! Jag tror på dig, föröka min tro; jag hoppas på dig, styrk mitt hopp; jag vill älska dig, giv mig den sanna kärleken till dig.
Himmelske Fader! Jag tackar dig för all den nåd, som du denna dag har givit mig, för alla de välgärningar, du har bevisat mig.
Jag anropar din barmhärtighet, att du under den kommande natten ville bevara mig för all frestelse och fara, för sjukdom och död och för allt ont både till kropp och själ.
(Rannsaka nu ditt samvete för alla tankar, ord och gärningar under dagens lopp; bed så ”ånger och föresats”.)
Bistå oss, o Herre, medan vi vaka, beskydda oss, då vi sova, att vi må vaka med Kristus och vila i frid. Amen.
(Fader vår…Till ditt beskydd…Guds ängel…)
Välsigne mig den allsmäktige Guden, + Fadern och Sonen och den Helige Ande. Amen.
Må alla avlidna kristtrognas själar genom Guds barmhärtighet vila i frid.

Bordsböner.
Före måltiden.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.
”Allas ögon lita på dig, o Herre, och du giver dem mat i rättan tid; du upplåter din hand och uppfyller allt, som lever med välsignelse!”
Herre, förbarma dig över oss! Kristus, förbarma dig över oss! Herre förbarma dig över oss!
Fader vår,…
Välsigna oss, o Herre, och dessa dina gåvor, som vi av din milda godhet skola mottaga, genom Kristus, vår Herre. Amen.

Efter måltiden.
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.
Herre, himmelske Fader! Vi tacka dig för alla dina välgärningar, som vi av din milda godhet mottagit, du som lever och regerar Gud från evighet till evighet. Amen.
Ära vare Fadern.
Förläna, o Herre, vi bedja dig, för ditt heliga namns skull, alla våra välgörare det eviga livet. Amen.
Må alla avlidna kristtrognas själar genom Guds barmhärtighet vila i frid! Amen.

Herrens ängel.
Herrens ängel kom till Maria med bebådelsen; – och hon undfick av den Helige Ande.
Hell dig, Maria…
Se, jag är Herrens tjänarinna; – varde mig efter ditt tal!
Hell dig, Maria…
Och Ordet vart kött; – och bodde ibland oss.
Hell dig, Maria…
Bed för oss, heliga Guds Moder!
Att vi må värdiga varda Kristi löften.
Vi bedja dig, o Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, på det att vi, som genom ängelns bebådelse hava fått kunskap om Kristi, din Sons, mandomsanammelse, genom hans pina och kors måtte komma till uppståndelsens härlighet, genom samme Kristus, vår Herre. Amen.

Rosenkransen.
Jag tror på Gud… Ära vare Fadern… Fader vår… 3 Hell dig, Maria…, efter namnet Jesus tillägges:
1. Som föröke i oss tron.
2. Som styrke i oss hoppet.
3. Som upptände i oss kärleken.
Sedan följa 5 led, varje bestående av 1 Fader vår…, 10 Hell dig, Maria… och 1 Ära vare Fadern… I varje Hell dig, Maria… tillägger man efter namnet Jesus en av de följande hemligheter, vilkas innehåll man betraktar, medan man beder rosenkransen.

I. De glädjerika hemligheterna.
1. Som du, o Jungfru, har undfått av den Helige Ande.
2. Som du, o Jungfru, har burit till Elisabeth.
3. Som du, o Jungfru, har fött i Betlehem.
4. Som du, o Jungfru, har framburit i templet.
5. Som du, o Jungfru, har återfunnit i templet.

II. De smärtorika hemligheterna.
1. Som för oss har svettats blod.
2. Som för oss har blivit hudflängd.
3. Som för oss har blivit krönt med törnen.
4. Som för oss har burit korset.
5. Som för oss har blivit korsfäst.

III. De ärorika hemligheterna.
1. Som har uppstått ifrån de döda.
2. Som har uppfarit till himmelen.
3. Som har sänt oss den Helige Ande.
4. Som har upptagit dig, o Jungfru, i himmelen.
5. Som har krönt dig, o Jungfru, i himmelen.

Hell dig, o drottning.
Hell dig, o drottning, barmhärtighetens moder, vårt liv, vår fröjd och vårt hopp, hell dig! Till dig ropa vi, Evas landsflyktiga barn; till dig sucka vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal. Vänd därföre, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt! O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

Påminn dig.
Påminn dig, o mildaste Jungfru Maria, att det ännu aldrig blivit hört, att någon, som tagit sin tillflykt till dig, anropat din hjälp och åstundat din förbön, har blivit övergiven. Livad av denna förtröstan skyndar jag till dig och tager min tillflykt till dig, jungfrurnas Jungfru, Moder! Förkasta icke, du Ordets moder, mina ord, utan hör mig nådeligen och bönhör mig! Amen.

Till ditt beskydd.
Till ditt beskydd fly vi, heliga Guds Moder, försmå icke vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss städse från alla faror, du ärorika och välsignade jungfru. Amen.

Till skyddsängeln.
Guds ängel, som beskyddar mig! Den Högstes faderskärlek har anförtrott mig i din vård; så vaka över mig, värna om mig, upplys och vägled mig i dag och alla mina livsdagar. Amen.

Andlig kommunion.
Jesus Kristus i Altarets heliga sakrament! Jag tillbeder dig, min själ längtar efter dig. Kom till mitt hjärta med din nåd, till dess jag får mottaga dig i din kärleks Sakrament. Amen.

Den katolska hälsningen.
Lovad vare Jesus Kristus,
I all evighet. Amen!
 
 
Det latinska kyrkospråkets vanligaste ord och uttryck.

Dominus Herren coelum himmel
Deus Gud terra jorden
Pater Fader mater moder
Filius Son virgo jungfru
Spiritus Ande gratia nåd
sanctus helig gloria härlighet
omnipotens allsmäktig unitas enhet
aeternus evig meus min
sempiternus evig tuus din
quaesumus vi bedja noster vår
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Herren vare med Eder.
Och med din ande.
Låtom oss bedja.
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Ära vare Gud i höjden och på jorden frid åt människorna.
Credo in unum Deum. Jag tror på en Gud.
Per omnia saecula saeculorum. Genom alla evigheters evighet.
Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus… Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som med dig lever och regerar i den Helige Andes enhet, Gud…
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Helig, helig, helig är Herren, Gud Sebaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Himmelen och jorden äro fulla av din härlighet.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Välsigne Eder den allsmäktige Guden, Fadern och Sonen och den Helige Ande.
Pater noster, qui es in coelis. Fader vår, som är i himmelen.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig.
Sancta Maria, mater Dei. Heliga Maria, Guds Moder.
Mea culpa, mea maxima culpa. Min skuld, min största skuld.
Absolvo te a peccatis tuis. Jag löser dig från dina synder.
Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam tuam in vitam æternam. Amen. Vår Herres Jesu Kristi lekamen bevare din själ till det eviga livet. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, som det var i begynnelsen, så nu och alltid och i all evighet.
Ite, missa est. Gån, mässan är fullbordad.
Deo gratias. Gud ske tack!
Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Guds den allsmäktiges välsignelse Faderns och Sonens och den Helige Andes komme över eder och förblive alltid.
Panem de coelo praestitisti eis omne delectatmentum in se habentem. Bröd ifrån himmelen har du givit dem, som innehåller i sig all ljuvlighet.
R.I.P.
Requiescat in pace.
 
Må han vila i frid.